ابعادی از قسمت های ساده و پیچیده ی وجود ما

نام کتاب: چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟

نام اصلی کتاب: Who moved my cheese

نویسنده: اسپنسر جانسون

تعداد صفحات: 39 صفحه